Стопаните на дребни преживни животни, които извършват клане във фермите си за предстоящите Великденски празници и Гергьовден, трябва строго да спазват общите структурни и хигиенни изисквания, предупредиха от Българската агенция за безопасност на храните.

Клане се извършва само във ферми, регистрирани като животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/. Допуска се клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото е предназначено единствено за лична консумация на купувача.

Собственикът на фермата, в която се извършва клане, ще уведомява областните структури на агенцията най-малко 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета. При клане във фермата персоналът е задължен да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания, както и да използва лични предпазни средства. Фермерите гарантират изпълнението на общите структурни и хигиенни изисквания към обектите, които произвеждат храни.

Клането във фермите да се извършва в отделно обособено за целта място, което се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони – за „мръсни” операции и т.нар. „чиста” зона. Всички повърхности в помещението и инвентарът за клането на животните да са с ненарушена цялост и да позволяват измиване, почистване и дезинфекция, наклонът на пода да позволява лесно оттичане на водите.

Всички помещения от фермата, в които се борави с храни /в конкретния случай месо/ трябва да се поддържат чисти и редовно да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне замърсяване на агнешкото месо с остатъци от извършваната дейност, прах и други.

С цел гарантиране на безопасността на добитото месо, закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава. Всеки фермер, изпълнявайки изискванията гарантира, че безопасността на храните не е застрашена и по този начин осигурява високо ниво на защита на потребителя. Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват заклани агнета за лична консумация. Списъците ще бъдат поставени на видно място в сградите на ОДБХ.