Научният център „Св. Дазий Доростолски”, Катедрата по филологически и природни науки и Учебно-изследователската лаборатория по културно- историческо наследство при Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ обявиха със своя покана научно събитие.

Чрез него на 1 октомври в Силистра ще бъде проведена Кръгла маса на тема „Златна Добруджа – мит и реалност“. Участващите доклади, заявени до 30 юли 2020 г., след рецензиране ще бъдат публикувани в 12-ата книга от поредицата „Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”. Сборникът с доклади ще бъде предварително отпечатан и ще се получава в деня на Кръглата маса, а при неприсъствено участие – по пощата.

Научният форум ще бъде посветен на няколко годишнини: 80-годишнината от Крайовския мирен договор от 1940 г., 75-годишнината на Русенския университет, 130-годишнината на педагогическото образование в Силистра и 140-годишнината от рождението Певеца на Добруджа – Йордан Йовков.

Темата на кръглата маса е близка до книги с историческо и литературно съдържание, отнасящо се до Силистра и региона и настоящата административна област, както и на съседната област Добрич. Под една или друга форма през последните години тя е разработвана от различни местни автори, но в различен контекст.