До 30 юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да подадат данъчните си декларации, да внесат дължимия данък, да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски.

Заедно с годишната си данъчна декларация те представят и годишен отчет за дейността за нефинансови предприятия, несъставящи баланс, ако за предходната година са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. С подаването на годишната си данъчна декларация, задължените хора също подават и декларация образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. До 30 юни е срокът и за деклариране и плащане на корпоративен данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, припомнят още от НАП.