Вследствие на ниските температури през последните дни откритите водни части на езерото Сребърна са обхванати от тънък лед. В тази връзка, директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе Анатоли Станев издаде писмено предупреждание към посетителите на резервата, които възнамеряват да извършват спортен риболов и да навлизат по леда. Подобни действия могат не само да доведат до инциденти с нежелателни последици, но и представляват нарушение на Закона за защитените територии, предупреждава Екоинспекцията.

През изтеклата седмица експертът на РИОСВ-Русе в Силистра Момчил Петров се присъедини към представителите на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ в 45-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в участъци от река Дунав в град Русе и на територията на резервата „Сребърна“.

По течението на реката са наблюдавани зеленоглави патици, големи корморани, малки гмурци, речни чайки, гларуси и морски орли, а на територията на резервата – големи ята кафявоглави потапници, неми лебеди, единични екземпляри от вида голяма бяла чапла и др. Резултатите ще се обобщят и изпратят в Изпълнителната агенция по околната среда, тъй като Среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Като цяло тази година числеността на птиците е по-малка в сравнение с предходните години, което може да се свърже с необичайно топлата зима в Северна и Западна Европа. Данните от преброяването ще дадат ценна информация за състоянието на популациите на защитените видове птици и промяната в поведението им в контекста на климатичните промени.