Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Емакс“ ООД – Силистра за неизпълнение на условие в комплексното разрешително /КР/, установено при проверка, съобщи пресцентърът на Екоинспекцията.

Операторът експлоатира инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти в града. Отпадъчните води /ОВ/ на дружеството се заустват в градската канализационна система в две точки. Съгласно сключения договор с „ВиК“ ООД – Силистра и условие в КР той следва да зауства само в една точка, фигурираща в документите. Същото нарушение е установено при проверка по сигнал и миналата година. Тогава на фирмата е дадена възможност да регламентира втората точка за заустване на ОВ или избере друга – алтернативна, съответстваща на изискванията в КР. Дружеството не е предприело необходимите действия, за което е било санкционирано с наказателно постановление, потвърдено от Административен съд – Силистра. Към настоящия момент „ВиК“ операторът отказва регламентиране на въпросната втора точка, тъй като тя се намира в друг имот, с чиито собственици „Емакс“ ООД води съдебни дела. Актуализиране на действащото КР може да се предприеме чак след подновяване на договора с „ВиК“ ООД – Силистра.