Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени с отпадъци терени до 16 април да почистят наличните замърсявания и нерегламентирани сметища на територията на населените места в поверените им общини.

Предписанията са ежегодни и целят предотвратяване и недопускане на замърсявания от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени. Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лв.

Предписания за почистване на замърсени терени са изпратени и до областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра. След средата на април експертите на РИОСВ-Русе ще упражнят контрол по места за спазване на дадените предписания.