Учебната година започва в 44 училища и 24 детски градини в Силистренско, съобщиха от Регионалното управление на образованието.
За средищни са предложени 20 училища и осем детски градини. В област Силистра няма защитени училища.
Прогнозният общ брой ученици в дневната форма на обучение от I до ХII клас е около 9600. За първи път няма намаление спрямо предходната година, когато учебната година е започната с 9608 ученици. Учениците, постъпващи в първи клас, са 828 към 2 септември. Първокласниците са повече от миналата година. В VIII клас постъпват 793 ученици в дневна форма на обучение. Не са закривани паралелки от определените 34 с държавния план-прием. През тази учебна година ще завършат ХII клас 679 ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и 68 – в задочна форма на обучение.
По данни от образователните институции в летните ремонти и освежаване са вложени 307 800 лева в училищата и 58 500 лева – в детските градини.
Закрита е Професионалната гимназия по лека промишленост “Пенчо Славейков” в Силистра.