Проект за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата „Натура 2000“ ще реализира община Тутракан.

С над 320 000 лв. ще бъде направено проучване и картиране на присъствието и разпространението на земноводни животни от видовете южен гребенест тритон, червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка, както и създаване и последващо управление на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка.

Изпълнението на проекта ще се осъществява във всички защитени зони от мрежата „Натура 2000“ на териториите на общините Тутракан и Сливо поле.