Завърши проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и са изготвени технически паспорти на 6 многофамилни жилищни сгради в Силистра, съобщиха от общината. Над 300 силистренци веднага усетиха промяната в санираните им безплатно жилища.

Проектът бе финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 12.10.2018 г. на стойност 1 609 217 лева. Проектът се реализира в рамките на 30 месеца и приключва на 12 април.

Основната цел на проекта бе да се повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в Силистра и да се достигне най-малко клас на енергопотребеление “С” в многофамилните сгради. Сред специфичните цели са постигане на пряк екологичен ефект чрез намаляване на потреблението на първична енергия, а от там и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата; подобряване на условията на живот на населението чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въведените мерки за енергийна ефективност, гарантират постигнати проценти за енергийни спестявания съгласно предварително енергийно обследване.

Четири от санираните сгради са по улица „Симеон Велики“, която също получи преди две години нов облик по общински проект.