Националната агенция за приходите напомня, че от 2021 г. е променен редът за деклариране на авансовите вноски. Това става с подаване на декларацията по чл.87а и чл.88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 г. изтича на 15 април. Декларацията се подава от хората, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от граждани, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от регистрирани земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/.

Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но човекът е задължен да извършва авансови вноски. Декларацията се подава САМО по електронен път чрез портала за електронни услуги на приходната администрация с електронен подпис.

На 15 април изтича и срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2021 година.