Към 31 декември 2019 г. населението на област Силистра е 108 018 души, което е 1,6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението, съобщи силистренският отдел „Статистически изследвания“ към Териториалното статистическо бюро „Север“.

Крайдунавска Добруджа е непосредствено след област Разград /110 789/ и преди областите Габрово /106 598 души/ и Смолян /103 532 души/. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1253 души, или с 1,1%. Мъжете са 52 738 /48,8%/, а жените – 55280 /51,2%/, или на 1000 мъже се падат 1048 жени.

Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2019 г. хората на 65 и повече навършени години са 26403, или 24,4% от населението на областта, което е ръст с 0,4% спрямо 2018 г.

В Силистренско процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28,1%, а на мъжете – 20,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар /31,6%/, Ситово /27,8%/ и Тутракан /27,7%/. В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20% /съответно 24,4 и 26,7/. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Кайнарджа – 13,3% и Дулово – 19,9%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 14 815, или 13,7% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2019 г. достига 45,6 години.