Нивото на общата смъртност в Силистренска област остава твърде високо, е краткият извод на Отдел „Статистически изследвания – Силистра“, местната структура на Националния статистически институт, след анализ на данните за миналата година.

При коефициент за средна смъртност за страната от 15,5‰ /починали на 1000 души население/ в Крайдунавска Добруджа този промил е 17,7‰, сочат данните. Броят на умрелите през 2018 г. е 1927 души, като единственото утешение е, че спрямо предходната година броят на умрелите е намалял с 47 души, или с 2,4%. Почти същият е коефициентът и в Северния централен район, където е Силистренска област – 17,6‰.

Смъртността сред мъжете продължава да бъде по-висока от смъртността сред жените. През 2019 г. на 1000 жени умират 1210 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата – 18,4‰, отколкото в градовете – 16,9‰.

С най-висока смъртност е община Алфатар – 22,3‰, а най-нисък е този показател в община Кайнарджа – 9,1‰.

Продължава да е висок и показателят за преждевременна смъртност, а по полов признак направо е стряскащ. Докато умрелите жени на възраст до 64 години включително са 12,4% от всички умрели жени, то при мъжете този относителен дял е 26,1%.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. От началото на деветдесетте години демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Силистра е намаляло с 1031 души.

През 2019 г. единствено в община Кайнарджа естественият прираст е положителен – 5,1‰. Във всички останали общини на област Силистра естественият прираст е отрицателен.

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Алфатар – -14,4‰. Останалите общини са с отрицателен естествен прираст, както следва: Главиница – -8,3‰, Силистра – -12,1‰, Ситово – -11,7‰ и Тутракан – -11,7‰.