Според предвиденото в Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник на  24.3.2020 г., преизчисляването на пенсии на около 258 000 работещи пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. ще се извършва по служебен път.

За извършеното преизчисляване НОИ ще постановява разпореждания, които ще бъдат изпращани на лицата с препоръчана поща с обратна разписка, а също така ще бъдат достъпни чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на НОИ.

Според новия закон експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на закона, ще бъдат с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение. Във връзка с това, НОИ ще измени служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

Считано от 24 март т.г. подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“. Подадените на хартиен носител в бюрата по труда документи ще бъдат изпращани в служебно териториалните поделения на НОИ от съответното ДБТ чрез Системата за електронен обмен на съобщения  или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Заявленията за отпускане на обезщетение за безработица могат да бъдат подадени в НОИ само по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код.