Редовно заседание на Общинския съвет в Силистра е проведено днес за пръв път онлайн, съобщиха от общината.
В дневния ред са били включени 16 точки.
Общинските съветници са дали съгласие по предложение на превозвачите в таксиметровия бранш за увеличение на минималните и максималните цени за един километър пробег по съответната тарифа. Мотивите са повишените разходи за гориво, амортизация, заплати, подмяна на автомобилния парк, застраховки и други разходи.


Общинският съвет е дал съгласие общината да кандидатства с проект за частична подмяна на дограма и ремонт на покрив в ДГ “Мир” в с. Айдемир по програма “Красива България”. Одобрена е възможността общината да кандидатства с проектно предложение за финансиране на социална услуга оБществена трапезария от 4 януари следващата година, като финансирането е изцяло от държавния бюджет чрез Фонд сОциална закрила към МТСП. Стойността на един храноден за един човек е 3.20 лева.Дейността ще се извършва от Домашен социален патронаж. Топлият обяд ще се предоставя през работните дни от 4 януари до 31 декември 2021 година, като максималният брой потребители, на които може да се предоставя услугата, е 150 души. Общата стойност на проектното предложение е 119 520 лева.