Инвазивни растителни видове ще бъдат премахнати от територията на резервата „Сребърна“. Това съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и води в Русе. Това са явор негундо, гледичия и пенсилвански ясен. Растящите сред тях единични дървета от местни видове като бяла върба и полски бряст няма да бъдат отсичани.

Участъкът, който ще се обработва, е в близост до р. Дунав и не граничи непосредствено с езерото „Сребърна“. Премахването на дърветата ще се извърши през август, когато гнездовият период на повечето видове птици вече ще е приключил. Дърветата са описани и маркирани в началото на февруари тази година от Териториалното поделение на Държавното горско стопанство в Силистра.

Прогнозният обем на дървесината е  931 куб. м. След приключване на сечта ще бъде извършено залесяване на терена, на площ от 160 дка, с фиданки от полски ясен, полски бряст и бяла топола.