РД “Пожарна безопасност и защита на населението”/РДПБЗН/ в Силистра осъществява комплекс от мерки за превенция на пожарите в земеделските земи и горите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.
В дирекцията и районните противопожарни служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Създадена е организация за контрол на съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.
Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на документацията за изпълнението на противопожарните мероприятия в горския фонд, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините. Специален акцент е степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа, се казва в съобщението.
Изпратени са уведомителни писма до фирми и организации, имащи отношение по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания.
Утвърдени са мерки за взаимодействие с териториалните структури на МВР и ИАГ, дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества. Планирани са съвместни проверки с органите на полицията с оглед ефективен контрол по спазване на забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.
Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви и горите. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост, се посочва в съобщението.