146 административни договора на обща стойност 1 177 496 лв. са сключени в Силистренска област за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщиха от Областния информационен център.

Според Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/, най-много одобрени проектни предложения има н община Силистра – 104 на обща стойност 916 250,39 лв. Община Тутракан е одобрена за 13 проекта за 103 463,61 лв. Община Дулово е получила 82 452 лв. за 10 проекта. С по три проекта са общините Алфатар – 24 250 лв., Кайнарджа – 23 400 лв. и Главиница – 17 680 лв. В община Ситово има един проект на стойност 10 000 лв.

Процедурата бе отворена за кандидатстване през месец май, а допустими кандидати бяха фирми или еднолични търговци, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец февруари, март или април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот за 2019 г.

Безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е от 3 000 лв. до 10 000 лв. С тези средства предприятията могат да покрият най-неотложните си разходи за суровини, материали и консумативи, режийни разходи, за персонал – разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя.

В резултат на извършената до момента оценка, е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени от оценителните комисии поради неспазен срок за отстраняване на установени нередности. В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, Управляващият орган на ОПИК стартира през октомври процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на условията за кандидатстване.

Уведомленията за отстраняване на нередности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта следва да се проверяват регулярно профилите, през които са подали проектните си предложения, напомнят от Областния информационен център.