През миналата година линията на бедност в Силистренско е 416 лева средномесечно на лице от домакинство, показва справка от отдела “Статистически изследвания – Силистра” на Териториалното статистическо бюро-Север.
При този размер на линията, под прага на бедност са били 24.9 на сто от населението на областта.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра нараства с 33.4 на сто, а относителният дял на бедното население се увеличава с 8.6 процентни пункта.
През 2019 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 21.1 на сто и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност, в областта със 7.7 процентни пункта.
Данните за миналата година показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност в област Силистра се повишава от 24.9 до 32.8 на сто. Съответно, при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери, равнището на бедност в областта нараства до 42.7 на сто.