Проведено е редовно заседание на Общинския съвет в Силистра, съобщиха от пресцентъра на общината.
Актуализиран е Правилникът за устройството и дейността на общински фонд “Здраве”. Създадена е и временна комисия за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Силистра”. За председател на единайсет членната комисия е избрана д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет.
Одобрена е частична актуализация на състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Приета е Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавни училища за 2020 година.
Общинският съвет е определил за представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра кмета на общината д-р Юлиян Найденов, а за негов заместник д-р Здравко Горанов – общински съветник. В Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра за представител е избрана д-р Мария Димитрова – председател на Общинския съвет, а за неин заместник – д-р Мирослав Тодоров – заместник-кмет “Финанси и икономика”.
Общинските съветници са дали съгласието си за отдаване под наем на спортни обекти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг и са отказали отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, без търг, на Сдружение “Дуросторум – Дръстър – Силистра”, се посочва в съобщението.