„Пътперфект-Т” ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Поп Кралево”, разположено в землището на с. Главан, община Силистра. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки продължаването на концесионния договор с правоприемника на концесионера. От находище „Поп Кралево” се добиват строителни материали – варовици. Концесионният договор за него е сключен за срок от 35 години и е в сила от 26 юли 1999 г.

Законът за подземните богатства дава право договорът да бъде продължен с нов концесионер – правоприемник на досегашния, в случай, че последният отговаря на законовите изисквания и поема всички задължения по договора. Условията на предоставената концесия за добив не се изменят.