В РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра се изпълнява комплекс от мерки за превенция на пожари в земеделските земи и горите. В районните противопожарни служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Контролира се съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.

Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на горския фонд относно изпълнението на противопожарните мероприятия, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините. Основно се контролира степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа.

Създадена е организация за взаимодействие с дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, полицията, териториалните структури на ИАГ и диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества. 

Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви и горите. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:

 • Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
 • Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
 • Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!
 • Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!
 • Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
 • Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!
 • Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
 • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
 • Не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.
 • Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.
 • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.
 • Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня осигурете вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.
 • Никога да не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
 • Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
 • При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо има хора, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.
 • Ако пожарът е в начална фаза, предприемете мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.
 • Пазете дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото, поради високи риск от изгаряне).
 • Предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата.
 • При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.

Съобщете за възникналия пожар на телефон 112. Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най-близкото кметство.