Силистренската болница е защитила успешно акредитационна процедура за съответствието на “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД с критериите и условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на дейността в лечебното заведение.

Необходимото оборудване и квалификацията на персонала са съобразени с нормативните документи на Министерството на здравеопазването за изискванията към лечебните заведения, обучаващи студенти и специализанти.

През следващите 5 години най-голямото болнично звено в област Силистра се превръща в база за следдипломно обучение на лекари-специализанти по 21 медицински специалности.