„Една от целите в концепцията ми за стратегическото развитие на нашия съд, представена пред Висшия съдебен съвет, беше да създадем добри отношения с медиите“, заяви новият председател на Окръжния съд в Силистра Пламен Неделчев на първата си пресконференция след встъпването в длъжност.

Поводите за срещата с представителите на медии бяха два – приключилото шестмесечие от работата на съда и встъпването в длъжност на Неделчев като административен ръководител – председател на Окръжен съд Силистра. В опознавателната среща той представи данни за разгледаните дела, срочността на правораздавателната дейност, натовареността на магистратите.

Магистратът коментира, че във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, в съдебен район – Силистра е създадена много добра организация за работа на съдилищата. Чудесна възможност, особено в такива ситуации, е технически оборудваната зала в Съдебната палата в Силистра, в която може да се провеждат дистанционно съдебни заседания с други съдилища.

Журналистите споделиха, че биха искали да бъдат навреме информирани за дела, които се гледат от съда извън предварително обявения график, най-вече мерки за неотклонение на задържани лица, за да се организира присъствие на медиите в сградата на съда.

За медиите интерес представляват и делата от гражданско-правен характер, чийто предмет са големи частни или държавни интереси, а участници в съдебното производство са известни в обществото хора или такива, заемащи висши публични длъжности.

Председателят увери присъстващите, че ще продължат да получават навременна и коректна информация за дейността на Съдебен район-Силистра, при спазване на законовите изисквания. „Голяма е силата на четвъртата власт, много е важно съдебната дейност да бъде популяризирана чрез Вас – медиите и средствата за информиране. Надявам се всички да сме живи и здрави, и през 5-годишния ми мандат като административен ръководител отношенията ни да бъдат на добро и ползотворно за всички ниво“, подчерта Пламен Неделчев.