Областният информационен център в Силистра в партньорство със силистренския офис на Националната служба за съвети в земеделието и със съдействието на Регионалния експертно-консултантски и информационен център “Читалища” проведе изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема “Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности”, съобщиха от центъра.

В рамките на 3 седмици бяха проведени изнесени приемни в малки населени места във всички общини от област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“. Над 100 местни посетители получиха безплатен и улеснен достъп до информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2021 г., както и до информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Най-голям интерес бе регистриран към предстоящите подмерки по Програмата за развитие на селските райони „Създаване на стопанства на млади фермери“ и „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, планирани да бъдат отворени през септември тази година. На откритите щандове бяха отправени запитвания за условията за кандидатстване и за размера на финансовата помощ.

С по 25 000 евро ще бъдат подкрепени младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанства, а малките земеделски стопанства ще бъдат финансирани с по 15 000 евро.

По-големите земеделските производители активно се интересуваха от отворената за кандидатстване подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“. Подмярката има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието чрез инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и за обновяване на производството. В рамките на предвидените дейности ще се насърчава въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Приоритетни са проекти в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. До края на годината е предвидено да бъде отворен и прием по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Експертите в информационните центрове продължават да предоставят актуална и навременна информация на всички заинтересовани посетители на място в офисите си в Силистра.