В границите на Поддържания резерват „Сребърна“ в края на миналата година са залесени горски територии на обща площ над 217 дка. С тези лесовъдски дейности приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе проект за възстановяване на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове.

Младите фиданки са от видовете бяла топола, бяла върба, полски бряст и полски ясен. Растенията са едногодишни, местни видове и са доставени от разсадници от Унгария и Румъния, от басейна на река Дунав.

Най-големият терен, с площ от 160 дка, е залесен след извършена сеч на чужди видове дървета като явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Останалите територии са залесени на терени след извършени дейности в минали години по пречупване и опръстеняване на растенията от чужди видове. По този начин те загиват постепенно, ограничава се тяхната конкурентна способност, отстъпвайки място на местните фиданки.

Грижите за новозасадените дръвчета ще продължат с почистване на плевелна растителност, както и други горскостопански мероприятия. Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания на територията на поддържан резерват „Сребърна“, с бенефициент РИОСВ – Русе, започна в края на 2018 г. Той е на стойност 898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление резервата и др.