В Поддържания резерват „Сребърна“ приключи работата по отстраняване и ограничаване на разпространението на чуждите растителни видове чрез пречупване и опръстеняване, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/ в Русе. На този етап е извършена почвоподготовка за залесяване с местни дървесни видове на терен от 160 декара. Това са заключенията на комисия от лесовъд и представители на Екоинспекцията.

Дейностите се проведоха по проект на РИОСВ за възстановяване на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове. Дейностите по пречупване и опръстеняване са свързани с прекъсване на проводящите тъкани на стъблата на гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа. По този начин растенията загиват постепенно и се ограничава конкурентната им способност.

Предстоят дейности по залесяване, които ще започнат след приключване на вегетацията на растенията.

Проектът стартира в края на 2018 г. Той е на стойност 898 823 лв. и се финансира от Оперативно прграма „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление на резервата и др.