Отстраняване на тиня, органична маса и инвазивни /неестествено разпространени/ растителни видове от езерото Сребърна ще се приложи за пръв път в защитената територия със специализирана техника за драгиране и косене на тръстика.

Това стана ясно на пресконференция в Силистра за представяне на проект на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе „Управление на сукцесионните /последователно необратимите/ процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържания резерват „Сребърна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Проектът е на стойност 8 532 373 лева, от които 85% – 7 252 517 лв. са средства на Европейския фонд за регионално развитие и 15% – 1 279 855 лв. национално съфинансиране.

Наред с отстраняване на тинята от дъното на езерото се предвижда изграждане на двукилометров нов канал в западната част на резервата, който цели възстановяване на условията за естествена циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав. В проекта се предвижда изпълнение на консервационни мерки от плановете за действие на къдроглавия пеликан, големия воден бик и малкия корморан, включващи проучване на стари гнездови колонии и поддържащи дейности.

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с подходящ местен вид риба – див шаран. Всички дейности целят подобряване на хидрологичния и биологичен статус на екосистемите и създаване на максимално благоприятни условия за защитените видове животни и провеждане на качествен мониторинг. Мерките са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” от 2016 г. и други стратегически и нормативни документи.

Като продължение на предходен проект се предвижда надграждане на системата за видеонаблюдение чрез определяне на около 9 нови точки за непрекъснат контрол. Ще бъдат закупени високопроходим автомобил и малка лодка с извънбордови двигател. Проектът е с продължителност 48 месеца. Към настоящия момент текат процедури за избор на изпълнители. Първите дейности по зарибяване на терен ще бъдат реализирани през месец октомври тази година.

Инвазивни са чуждите видове, които не са естествено разпространени, a са внесени в природата на страната от други държави. Появата им обикновено е резултат от човешки дейности – транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарство, залесяване, дървообработване. Възможно е да стане и при преодоляване на естествените бариери между страните и континентите – през водните басейни, по въздуха, с птиците и животните и др. Повечето инвазивни чужди видове имат мощни механизми за размножаване и оцеляване. Лесно се приспособяват и разпространяват и без човешка намеса.

В резервата Сребърна това са явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Растящите сред тях единични дървета от местни видове – бяла върба и полски бряст няма да бъдат премахвани. Участъкът, който ще се обработва, е в близост до река Дунав и не граничи непосредствено с езерото. Премахването на дърветата ще се извърши през август, когато гнездовият период на повечето видове птици вече ще е приключил.