608 652 лева раздели между 23 читалища Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2021 г.

Със своя заповед кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов назначи комисия с председател зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ Мария Недялкова и представители на всички народни читалища на територията на Общината.

Общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра за 2021 г. е 53 броя. Стандартът за един брой е в размер на 11 484 лв., като завишението е с 1044 лв. спрямо 2020 г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ “Д-р Петър Вичев – 1941”, село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2021 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия. След обсъждания между представителите на читалищата, в резултат на направения обстоен анализ и дискусия, отчитайки сложната епидемиологична обстановка и факта, че много от събитията планувани в програмите на читалищата бяха отложени или отменени, Комисията взе решение разпределението на субсидираната численост за 2021 година да се запази, както през 2020 г.